جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث آبنما ، گابیون و کانکریت در حوزه بهره برداری خطوط لوله کرمانشاه

مناقصه

1397.4568

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هفت عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آگهی8-2 001 405.04 e9f5739d-c649-4111-a1b3-8cd821619b22.jpg
آگهی - آگهی 8-1 001 405.95 62e6bf15-97a9-410f-850a-9d81889c6f13.jpg