جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی انتخاب پیمانکارخدمات نگهبانی ساختمان مرکزی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

مناقصه

1397.4582

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / شرکت ملی صنایع پتروشیمی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0001 777.96 f5715f52-a7f6-4de5-8508-85d706414d64.jpg
آگهی - scan0001 777.96 cacf12e5-1561-4895-b18e-dbf91806cdb4.jpg