جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدیدآگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/004 /97 مربوط به فروش گازهای مشعل میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تجدید مزایده

1397.4592

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران