جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید قطعات پیکاپ

تجدید مناقصه

1397.4610

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران