جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1205 خرید BALL VALVE

مناقصه

1397.4614

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب