جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1204 خرید STONE TRAP

مناقصه

1397.4615

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب