جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات نصب کنتور در سطح شهرستان زرین شهر و توابع

مناقصه

1397.4657

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اصفهان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.