جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط بهفروش اسلج و مواد زاید تولیدی گودال های ظروف فرایندی و خطوط منطقه پازنان 2 و رگ سفید 2

مزایده

1397.4659

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران