جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به فروش اسلج و مواد زایدی تولیدی گودال مقابل توپک گیر 26 تزریق گاز و مجموعه گودال های چاه و تفکیک گر 69

مزایده

1397.4660

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران