پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید ریچتراک

مناقصه

1397.5417

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.