پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای کارهای ابینه کوچک وتاسیساتی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مناقصه

1397.5280

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.