پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تامین خدمات نقلیه شرکت گاز استان زنجان (98-97)

مناقصه

1397.5337

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.