پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید 4 قلم قطعات کمپرسور گازی

مناقصه

1397.5401

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران