پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

وصول مطالبات در سطح شهر قم

مناقصه

1397.5427

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.