پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری خدمات بهره برداری در شهرستان های بم فهرج و نرماشیر

مناقصه

1397.5394

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.