پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت میاندوآب/ امور دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی منطقه میاندوآب

تجدید مناقصه

1397.5412

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه میاندوآب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.