پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نگهداری و تنظیفات و بهسازی در سطح پالایشگاه 97/49و97/70

تجدید مناقصه

1397.5419

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی