پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 6 تهران (مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 10/0085-97 )

مناقصه

1397.5425

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.