پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

توسعه مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن

مناقصه

1397.5426

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.