پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع روستاهای شهرستان درمیان (محورهای منصورآباد ، آسفیچ ، سیدان و سرچاه تازیان) به روش PC

مناقصه

1397.5428

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.