پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تعداد 50 دستگاه هایدرانت آتش نشانی چهار خروجی

مناقصه

1397.5443

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی