آیین رونمایی از کاتالیست SAC۵۰۰ گرید لوله PE-۱۰۰ پلی اتیلن سنگین