احمد ادیب، مدیرعامل سابق پالایشگاه ستاره خلیج فارس