بیستمین سالگرد تاسیس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران