بیست و دومین نشست وزیران نفت و انرژی مجمع کشورهای صادر کننده گاز