تحقق پایداری و ارتقای تولید در پالایشگاه گاز ایلام