رئیس نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق و کنترل منطقه شمال