محسن پاک‌نژاد، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری