مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

  • خبرهای خوب اکتشافی در راه است

    خبرهای خوب اکتشافی در راه است

    شانا _گروه فیلم: سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: در یک‌سال اخیر ضریب موفقیت اکتشافی افزایش یافته است، به‌طوری که از زمستان پارسال تاکنون، هر فصل یک کشف داشته‌ایم.