مسعود زردویان، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران