معاون عملیاتی منطقه شمال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت