نشست شورای سیاستگذاری چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ( CSR )