پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP ( GABBIONETA )

تجدید مناقصه

1397.743

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.