شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

CONTACTOR FOR HIGH VOLTAGE SWITCHER “ALSTOM”

مناقصه

1397.1678

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.