۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲
  • کد خبر: 457150
افزایش ۴۲ درصدی فروش پلی‌پروپیلن جم در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت پلی‌پروپیلن جم از افزایش ۴۲ درصدی مقدار فروش سال ۱۴۰۰ این شرکت به نسبت سال ۱۳۹۹ خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت پلی‌پروپیلن جم، در پی شیوع ویروس کرونا، در دو سال گذشته، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) به‌صورت ﻣﺤﺪود، برگزار شده بود که با فروکش کردن اپیدمی کرونا، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ این شرکت، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ۹۰ درﺻﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﮔﺰار شد.

حمید مرادی، مدیرعامل شرکت پلی‌پروپیلن جم در حاشیه این نشست سالانه با اعلام کسب سود خالص  ۴۸ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریالی، اظهار کرد: از سوی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، مصوب شد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ۲ هزار و ۴۷۵ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺖ شود ﮐﻪ ﺑه اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۱۴۰۰، ۴ هزار و ۹۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ بیان اینکه میزان فروش سال ۱۴۰۰ شرکت پلی‌پروپیلن جم به نسبت سال ۱۳۹۹، ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۳۱۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش شرکت بوده و ۶۰۰ میلیارد تومان هم از محل درآمد ناشی از ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دو ﺳﺎل گذشته حاصل شد ﮐﻪ نتیجه ﺗﻼش ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ برای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ دوم ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۷ ﺑﻮده است.

مدیرعامل شرکت پلی‌پروپیلن جم اضافه کرد: با افزایش ۵۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری و دیگر ﺳﭙﺮده‌ﻫﺎ، سود خالص شرکت نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.

مرادی ﺑﺎ اشاره به صادرات ۱۷ هزار تنی محصولات شرکت به مبلغ ۲۷ میلیون دلار گفت: شرکت پلی‌پروپیلن جم، ۳۲ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺧﻞ را در اختیار دارد و با رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، توانسته با وجود همه ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻀﻮر خود را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎداراﺗﯽ در شرایط مطلوبی حفظ کند.

وی از کسب رتبه دوم ناشر برتر بازار سرمایه از سوی شرکت پلی‌پروپیلن جم خبر داد و افزود: ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ، در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در انجام وﻇﺎﯾﻒ و مأﻣﻮرﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زمینه، عملکرد موفقی داشته ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ است.

مدیرعامل شرکت پلی‌پروپیلن جم به موفقیت‌های دیگر شرکت پلی‌پروپیلن جم اشاره کرد و گفت: این شرکت موفق به کسب رﺗﺒﻪ نخست در ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار است شده و توانسته به ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﮔﺮﯾﺪ ﺗﺮﭘﻠﯿﻤﺮ RP120L در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺪ، دست یابد.

مرادی با تأکید بر اهمیت تأمین خوراک برای پایداری و افزایش تولید شرکت اظهار کرد: با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ، ۴۶ هزار تن پلی‌پروپیلن از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ خریداری شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، افزایش ۸۳ درﺻﺪی را نشان می‌دهد و همین موضوع، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ارائه ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ برای ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ، در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن‌ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ‌ﻣﺪت خبر داد و گفت: اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ تأﻣﯿﻦ ﺧﻮراک، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ‌دﺳﺘﯽ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﺑﺮای ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮراک، درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﻮراک از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، تأﻣﯿﻦ ﺧﻮراک از ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن تأﻣﯿﻦ ﺧﻮراک از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ تأﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻃﺮح دانست.

مدیرعامل شرکت پلی‌پروپیلن جم با بیان اینکه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺧﺎﻟﺺ‌ﺳﺎزی ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ از برنامه‌های میان‌مدت شرکت پلی‌پروپیلن جم است، اضافه کرد: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن‌ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح‌ﻫﺎی PDH PP ﮐﺸﻮر هم از مهم‌ترین برنامه‌های بلندمدت شرکت است که امیدواریم بتوانیم برای تحقق این مهم گام‌های اساسی برداریم.

رئیس کارگروه ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮐﺸﻮر، به راهبردهای اساسی شرکت پلی‌پروپیلن جم برای سال ۱۴۰۱ اشاره و تأﮐﯿﺪ کرد: رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت تأﻣﯿﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ‌ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ در دﺳﺘﺮس و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻋﺎﯾﺖ صرفه و ﺻﻼح ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل در بازار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از راﻫﺒﺮدهای اﺳﺎﺳﯽ شرکت در حوزه بازار است که ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ‌ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺪ ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎب ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو، ﻧﯿﻞ به اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.

کد خبر 457150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =