اجاره بارج مسکونی شرکت نفت و گاز پارس دارای شائبه است