احمد کاظمی، معاون عملیات مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران