بررسی فرصت‎های توسعه ساخت داخل در پروژه‎های صنعت نفت