بزنگاه

  • فساد؛ کلیدواژه‌ای برای ادامه جریان‌سازی‌ها علیه وزارت نفت

    فساد؛ کلیدواژه‌ای برای ادامه جریان‌سازی‌ها علیه وزارت نفت

    یک نماینده مجلس، پیشروی در جنگ اقتصادی را با مدیران کنونی وزارت نفت ناممکن خوانده است، حال آنکه به نظر می‌رسد تنها مانع پیشروی کشور در این کارزار، فضای سیاست داخلی انباشته از حبّ‌ و بغض‌ ِآنانی است که نفت را کلید اقتصاد کشور می‌دانند، اما نمی‌خواهند این کلید در دستان زنگنه باشد؛ حتی به قیمت بسته ماندن در.