بیانیه پنجمین همایش پایانی مسوولیت اجتماعی صنعت نفت