دیدار وزیر نفت ایران با وزیر نفت و منابع معدنی سوریه