رئیس دپارتمان اداره اقتصادی و مدلسازی انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز