رئیس کل پژوهش و منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی