سورن پاپیکیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان