علی اصغر سالمی

  • مسئولیت اجتماعی، قانون نانوشته صنعت انتقال نفت

    مسئولیت اجتماعی، قانون نانوشته صنعت انتقال نفت

    صنعت انتقال نفت ایران در طول حیات ۱۱۰ ساله خویش، همواره خود را ملزم به ارائه خدمات گوناگون به همسایگان و همجواران حریم خطوط انتقال دانسته و همکاری بی‌منت و مشارکت سازنده همسایگان مسیر نفت در صیانت از خطوط انتقال و تعهد متقابل کارکنان مناطق، دستاورد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در این حوزه است.