علی مبینی‎دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‎المللی انرژی