ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز

  • تأثیرپذیری شرکت‌های نفتی روسیه از تحریم‌ها

    تأثیرپذیری شرکت‌های نفتی روسیه از تحریم‌ها

    تحریم‌های جدیدی که در تابستان ۲۰۱۷ بر صنعت نفت روسیه تحمیل شد، همراه با کاهش خیره‌کننده کیفیت ذخایر این کشور، ابهامی را درباره چشم‌انداز تولید نفت و همچنین بی‌اطمینانی را در مورد درآمدهای بودجه‌ای صنعت نفت روسیه در بلندمدت ایجاد کرده است.