مدیریت سیاسی بازار

  • مدیریت سیاسی بازار نفت

    مدیریت سیاسی بازار نفت

    بازار جهانی نفت این روزها، شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ شرایطی که در گذشته کمتر تجربه شده است. «مدیریت سیاسی بازار» شاید بهترین تعبیری است که می‌توان بر این شرایط اطلاق کرد. این تعبیر بیانگر آن است که نقش عوامل سیاسی و اهداف سیاسی در بازار نفت افزایش یافته است؛ درواقع روندهای کنونی حاکم بر بازار نفت بر مبنای اراده‌های سیاسی در حال رقم‌ خوردن است‌.