مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس