مدیر پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت